Điều khoản – Điều kiện

Đối với Nội Dung mà bạn tạo ra trên PHƯỚC KHẢI, nếu tương ứng với mô tả trong các điều dưới đây thì không được lưu trữ, đăng tải trên PHƯỚC KHẢI hoặc chia sẻ từ PHƯỚC KHẢI đến bất kỳ phương tiện cá nhân nào khác.

  1. Nội Dung bất hợp pháp, mang tính chất hoặc dẫn đến các hành động quấy rối, đe dọa, nguy hại, sai trái, bôi nhọ, nói xấu, lạm dụng, bạo lực, khiếm nhã, thô tục, xâm phạm sự riêng tư của người khác, mang tính chất thù địch, phân biệt chủng tộc hoặc dân tộc, hoặc theo cách khác gây khó chịu và phiền hà đến cá nhân hoặc tổ chức khác.
  2. Nội Dung thực hiện bất cứ hành vi xâm phạm quyền tác giả hoặc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nào khác, hoặc tiết lộ bất cứ bí mật kinh doanh hoặc thông tin bí mật nào vi phạm các thỏa thuận về bảo mật, lao động hoặc không tiết lộ.
  3. Nội Dung mạo nhận hoặc thể hiện sai mình là một người khác, chủ thể khác, người sử dụng PHƯỚC KHẢI khác, hoặc công chức hoặc người đứng đầu cơ quan nhà nước, hoặc bằng cách khác thể hiện sai về quan hệ của mình với người hoặc chủ thể khác.
  4. Nội Dung có chứa hoặc có đường dẫn đến vi-rút hoặc bất cứ mã máy tính, tập tin hoặc chương trình nào khác để gây hại, cản trở hoặc hạn chế sự hoạt động bình thường của PHƯỚC KHẢI và người dùng khác.
  5. Nội Dung chia sẻ các thông tin cá nhân của người hoặc tổ chức khác (bao gồm thông tin trên PHƯỚC KHẢI và thông tin từ bất kỳ các nguồn nào khác) mà bắt nguồn từ việc thu thập, đánh cắp, lưu trữ hoặc chỉnh sửa dữ liệu bất hợp pháp.
  6. Nội Dung liên quan đến hoặc có đường dẫn đến các nội dung về tín ngưỡng, tôn giáo hay chính trị của Việt Nam.
  7. Đối với các tác giả, cộng tác viên không tuân thủ Các qui định về viết bài.
  8. Nội Dung viết bằng ngôn ngữ không phải là tiếng Việt.

Trân trọng.